24/05/2021 - સોમવારનું પંચાંગ  
----------------------------------------------------
સૂર્યોદય : 05:55 AM
સૂર્યાસ્ત : 07:18 PM
ચંદ્રોદય : 05:05 PM
ચંદ્રાસ્ત : 04:50 AM, મે 25

ગુજરાતી સંવત : 2077 પરિધાવી
ચંદ્ર માસ : વૈશાખ
વાર : સોમવાર
પક્ષ : સુદ
તિથિ : તેરસ 12:11 AM, મે 25 સુધી

નક્ષત્ર : ચિત્રા 09:49 AM સુધી
યોગ : વ્યતિપાત 11:14 AM સુધી
કરણ : કૌલવ 01:57 PM સુધી
દ્વિતીય કરણ : તૈતિલ 12:11 AM, મે 25 સુધી

સૂર્ય રાશિ : વૃષભ
ચંદ્ર રાશિ : તુલા

રાહુ કાળ : 07:36 AM થી 09:16 AM
ગુલિક કાળ : 02:17 PM થી 03:57 PM
યમગંડ : 10:56 AM થી 12:37 PM

અભિજિત મુહૂર્ત : 12:10 PM થી 01:03 PM
દુર્મુહુર્ત : 01:03 PM થી 01:57 PM
દુર્મુહુર્ત : 03:44 PM થી 04:37 PM

અમૃત કાલ : 11:18 PM થી 12:43 AM, મે 25
વર્જ્ય : 02:47 PM થી 04:12 PM


25/05/2021 - મંગળવારનું પંચાંગ  
----------------------------------------------------
સૂર્યોદય : 05:55 AM
સૂર્યાસ્ત : 07:18 PM
ચંદ્રોદય : 06:12 PM
ચંદ્રાસ્ત : 05:37 AM, મે 26

ગુજરાતી સંવત : 2077 પરિધાવી
ચંદ્ર માસ : વૈશાખ
વાર : મંગળવાર
પક્ષ : સુદ
તિથિ : ચૌદસ 08:29 PM સુધી

નક્ષત્ર : સ્વાતિ 07:06 AM સુધી
ક્ષય નક્ષત્ર : વિશાખા 04:11 AM, મે 26 સુધી
યોગ : વરિયાન 07:13 AM સુધી
ક્ષય યોગ : પરિઘ 03:03 AM, મે 26 સુધી
કરણ : ગર 10:21 AM સુધી
દ્વિતીય કરણ : વણિજ 08:29 PM સુધી

સૂર્ય રાશિ : વૃષભ
ચંદ્ર રાશિ : તુલા 10:55 PM સુધી

રાહુ કાળ : 03:57 PM થી 05:38 PM
ગુલિક કાળ : 12:37 PM થી 02:17 PM
યમગંડ : 09:16 AM થી 10:56 AM

અભિજિત મુહૂર્ત : 12:10 PM થી 01:03 PM
દુર્મુહુર્ત : 08:36 AM થી 09:29 AM
દુર્મુહુર્ત : 11:33 PM થી 12:15 AM, મે 26

અમૃત કાલ : 08:27 PM થી 09:52 PM
વર્જ્ય : 12:01 PM થી 01:25 PM


26/05/2021 - બુધવારનું પંચાંગ  
----------------------------------------------------
સૂર્યોદય : 05:55 AM
સૂર્યાસ્ત : 07:19 PM
ચંદ્રોદય : 07:21 PM
ચંદ્રાસ્ત : ચંદ્રાસ્ત નહીં

ગુજરાતી સંવત : 2077 પરિધાવી
ચંદ્ર માસ : વૈશાખ
વાર : બુધવાર
પક્ષ : સુદ
તિથિ : પૂનમ 04:43 PM સુધી

નક્ષત્ર : અનુરાધા 01:16 AM, મે 27 સુધી
યોગ : શિવ 10:52 PM સુધી
કરણ : વિષ્ટિ 06:36 AM સુધી
દ્વિતીય કરણ : બવ 04:43 PM સુધી
ક્ષય કરણ : બાલવ 02:51 AM, મે 27 સુધી

સૂર્ય રાશિ : વૃષભ
ચંદ્ર રાશિ : વૃશ્ચિક

રાહુ કાળ : 12:37 PM થી 02:17 PM
ગુલિક કાળ : 10:56 AM થી 12:37 PM
યમગંડ : 07:35 AM થી 09:16 AM

અભિજિત મુહૂર્ત : કોઈ નહીં
દુર્મુહુર્ત : 12:10 PM થી 01:04 PM

અમૃત કાલ : 04:08 PM થી 05:32 PM 
વર્જ્ય : 07:42 AM થી 09:06 AM


27/05/2021 - ગુરૂવારનું પંચાંગ  
----------------------------------------------------
સૂર્યોદય : 05:55 AM
સૂર્યાસ્ત : 07:19 PM
ચંદ્રોદય : 08:31 PM
ચંદ્રાસ્ત : 06:30 AM

ગુજરાતી સંવત : 2077 પરિધાવી
ચંદ્ર માસ : વૈશાખ
વાર : ગુરૂવાર
પક્ષ : વદ
તિથિ : પડવો 01:02 PM સુધી

નક્ષત્ર : જ્યેષ્ઠા 10:29 PM સુધી
યોગ : સિદ્ધ 06:48 PM સુધી
કરણ : કૌલવ 01:02 PM સુધી
દ્વિતીય કરણ : તૈતિલ 11:16 PM સુધી

સૂર્ય રાશિ : વૃષભ
ચંદ્ર રાશિ : વૃશ્ચિક 10:29 PM સુધી

રાહુ કાળ : 02:18 PM થી 03:58 PM
ગુલિક કાળ : 09:16 AM થી 10:56 AM
યમગંડ : 05:55 AM થી 07:35 AM

અભિજિત મુહૂર્ત : 12:10 PM થી 01:04 PM
દુર્મુહુર્ત : 10:23 AM થી 11:16 AM
દુર્મુહુર્ત : 03:45 PM થી 04:38 PM

અમૃત કાલ : 02:42 PM થી 04:07 PM
વર્જ્ય : 06:13 AM થી 07:38 AM 
વર્જ્ય : 05:40 AM, મે 28 થી 07:07 AM, મે 28


28/05/2021 - શુક્રવારનું પંચાંગ   
----------------------------------------------------
સૂર્યોદય : 05:55 AM
સૂર્યાસ્ત : 07:20 PM
ચંદ્રોદય : 09:39 PM
ચંદ્રાસ્ત : 07:29 AM

ગુજરાતી સંવત : 2077 પરિધાવી
ચંદ્ર માસ : વૈશાખ
વાર : શુક્રવાર
પક્ષ : વદ
તિથિ : બીજ 09:36 AM સુધી

નક્ષત્ર : મૂલ 08:02 PM સુધી
યોગ : સાધ્ય 02:58 PM સુધી
કરણ : ગર 09:36 AM સુધી
દ્વિતીય કરણ : વણિજ 08:01 PM સુધી

સૂર્ય રાશિ : વૃષભ
ચંદ્ર રાશિ : ધનુ

રાહુ કાળ : 10:56 AM થી 12:37 PM
ગુલિક કાળ : 07:35 AM થી 09:16 AM
યમગંડ : 03:58 PM થી 05:39 PM

અભિજિત મુહૂર્ત : 12:10 PM થી 01:04 PM
દુર્મુહુર્ત : 08:36 AM થી 09:29 AM
દુર્મુહુર્ત : 01:04 PM થી 01:58 PM

અમૃત કાલ : 02:18 PM થી 03:44 PM
વર્જ્ય : 06:36 PM થી 08:02 PM 
વર્જ્ય : 04:51 AM, મે 29 થી 06:19 AM, મે 29


29/05/2021 - શનિવારનું પંચાંગ   
----------------------------------------------------
સૂર્યોદય : 05:54 AM
સૂર્યાસ્ત : 07:20 PM
ચંદ્રોદય : 10:40 PM
ચંદ્રાસ્ત : 08:32 AM

ગુજરાતી સંવત : 2077 પરિધાવી
ચંદ્ર માસ : વૈશાખ
વાર : શનિવાર
પક્ષ : વદ
તિથિ : ત્રીજ 06:33 AM સુધી
ક્ષય તિથિ : ચોથ 04:03 AM, મે 30 સુધી

નક્ષત્ર : પૂર્વાષાઢા 06:04 PM સુધી
યોગ : શુભ 11:30 AM સુધી
કરણ : વિષ્ટિ 06:33 AM સુધી
દ્વિતીય કરણ : બવ 05:14 PM સુધી
ક્ષય કરણ : બાલવ 04:03 AM, મે 30 સુધી

સૂર્ય રાશિ : વૃષભ
ચંદ્ર રાશિ : ધનુ 11:40 PM સુધી

રાહુ કાળ : 09:16 AM થી 10:56 AM
ગુલિક કાળ : 05:54 AM થી 07:35 AM
યમગંડ : 02:18 PM થી 03:59 PM

અભિજિત મુહૂર્ત : 12:10 PM થી 01:04 PM
દુર્મુહુર્ત : 05:54 AM થી 06:48 AM
દુર્મુહુર્ત : 06:48 AM થી 07:42 AM

અમૃત કાલ : 01:40 PM થી 03:08 PM
વર્જ્ય : 01:36 AM, મે 30 થી 03:07 AM, મે 30


30/05/2021 રવિવારનું પંચાંગ    
----------------------------------------------------
સૂર્યોદય : 05:54 AM
સૂર્યાસ્ત : 07:21 PM
ચંદ્રોદય : 11:34 PM
ચંદ્રાસ્ત : 09:37 AM

ગુજરાતી સંવત : 2077 પરિધાવી
ચંદ્ર માસ : વૈશાખ
વાર : રવિવાર
પક્ષ : વદ
તિથિ : પાંચમ 02:12 AM, મે 31 સુધી

નક્ષત્ર : ઉત્તરાષાઢા 04:42 PM સુધી
યોગ : શુક્લ 08:31 AM સુધી
કરણ : કૌલવ 03:02 PM સુધી
દ્વિતીય કરણ : તૈતિલ 02:12 AM, મે 31 સુધી

સૂર્ય રાશિ : વૃષભ
ચંદ્ર રાશિ : મકર

રાહુ કાળ : 05:40 PM થી 07:21 PM
ગુલિક કાળ : 03:59 PM થી 05:40 PM
યમગંડ : 12:37 PM થી 02:18 PM

અભિજિત મુહૂર્ત : 12:10 PM થી 01:04 PM
દુર્મુહુર્ત : 05:33 PM થી 06:27 PM

અમૃત કાલ : 10:40 AM થી 12:10 PM
વર્જ્ય : 08:35 PM થી 10:08 PM


31/05/2021 સોમવારનું પંચાંગ   
----------------------------------------------------
સૂર્યોદય : 05:54 AM
સૂર્યાસ્ત : 07:21 PM
ચંદ્રોદય : 12:20 AM, જૂન 01
ચંદ્રાસ્ત : 10:40 AM

ગુજરાતી સંવત : 2077 પરિધાવી
ચંદ્ર માસ : વૈશાખ
વાર : સોમવાર
પક્ષ : વદ
તિથિ : છઠ 01:05 AM, જૂન 01 સુધી

નક્ષત્ર : શ્રવણ 04:02 PM સુધી
યોગ : બ્રહ્મ 06:04 AM સુધી
ક્ષય યોગ : ઇન્દ્ર 04:14 AM, જૂન 01 સુધી

કરણ : ગર 01:33 PM સુધી
દ્વિતીય કરણ : વણિજ 01:05 AM, જૂન 01 સુધી

સૂર્ય રાશિ : વૃષભ
ચંદ્ર રાશિ : મકર 03:59 AM, જૂન 01 સુધી

રાહુ કાળ : 07:35 AM થી 09:16 AM
ગુલિક કાળ : 02:18 PM થી 03:59 PM
યમગંડ : 10:57 AM થી 12:37 PM

અભિજિત મુહૂર્ત : 12:11 PM થી 01:04 PM
દુર્મુહુર્ત : 01:04 PM થી 01:58 PM
દુર્મુહુર્ત : 03:46 PM થી 04:40 PM

અમૃત કાલ : 05:55 AM થી 07:28 AM
અમૃત કાલ : 05:41 AM, જૂન 01 થી 07:17 AM, જૂન 01 
વર્જ્ય : 08:03 PM થી 09:39 PM

Popular Posts